H A R B I N : “ตู้แช่แข็ง ” (china)

เยือนดินแดนเยือกแข็ง “มอสโกแห่งตะวันออก” เสน่ห์ประเทศจีนตอนเหนือที่ต้องลองไปสักครั้ง….